اینفروئنسر محمد حسین اسدی که داستان های او و پدرش به عنوان( من و بابام) که روزمرگی های خود و پدرش رو به فالوورهاش نمایش میده که باعث ایجاد یه فضای دوستانه بین پدر خود و فالوورهای ایشان ایجاد شود .